A DENTI® IMPLANTÁTUMOK BEÜLTETÉSEINEK SIKERESSÉGE

A 2013 évi eredmények felmérése, bemutatása és értékelése. A korszerű fogorvosi implantációs rendszerek jellemzője, hogy rendszeresen felmérik a rendszerüket alkalmazó fogorvosi praxisokban a saját implantációs rendszerükkel, illetve az implantátumaik beültetése során kapott eredményeiket.

Az elért eredményeiket közzéteszik az implantológiával foglalkozó fogorvosok által leggyakrabban olvasott szakirodalomban.

A sikerességi eredményeket bemutató felméréseket a nemzetközi irodalomban elfogadott normák alapján tervezik meg. A fogorvosi praxisokat véletlenszerűen választják ki, meghatározott időszak (általában 1 év) eredményeit vizsgálják és az adott időszak alatt elért eredményeket kérdőíves felmérés alapján utólag értékelik.  Ily módon  az adott implantációs rendszer sikeressége a napi alkalmazása során mutatott adatai alapján a nemzetközi irodalomban közölt egyéb implantációs rendszerek adataival összevethető, sikeressége megítélhető.

Az előzőekben bemutatott trend alapján a Denti System Kft (Magyarország) is a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően elvégezte és feldolgozta a 2013. évben a véletlenszerűen kiválasztott fogorvosi praxisok adatközléseinek segítségével ezt a típusú felmérést és annak  értékelését. A praxisok kiválasztása véletlenszerűen történt. A felmérésben résztvevő valamennyi praxis magánpraxisként működött, a praxist vezető fogorvos az általunk szerkesztett „ Felmérő Lap” alapján adta meg számunkra a kért adatokat. A felmérés anonym módon, minden résztvevő praxisban azonos módszerekkel történt. Az adatközlés előtt a Denti System Kft. orvoslátogatói mindegyik adatközlő praxis fogorvos-vezetőjét személyesen felkeresték és átadták az adatközlő lapokat. Egyúttal pontos eligazítást adtak a kitöltéssel kapcsolatos kérdésekről, ezzel biztosítva, hogy azonos módszerek és elvek alapján történjen az adatközlés.

A visszajuttatott  adatlapok adatainak kiértékelése során sosem az egyes praxisok adatait, hanem az összes vizsgált praxis összes eredményeit vizsgáltuk és értékeltük.

A DENTI SYSTEM IMPLANTÁCIÓS RENDSZER ALKALMAZÁSÁVAL ELÉRT EREDMÉNYEINK:

/ A „Vizsgálati Lap” kérdései alapján és sorrendjében/


1/A vizsgálat / praxisok működési helye/ helye:

Magyarország, Románia, Horvátország, Németország


2/ A vizsgálatot végző fogorvosok száma, végzettsége:

32 db fogorvosi-szájsebészeti praxisban történt felmérés. A felmérésben résztvevő fogorvosok közül 11 fogszakorvos, 2 parodontológus, 15 dentoalveoláris ill.szájsebész,  4 pedig  Master of Implantology végzettségű volt.


3/A beültetett Denti® implantátumok száma és típusa

Denti Rootform /DR/ impl. 2092 db 15 orvos
Denti Rootform+ /DR+/ 688 db 5 orvos
Denti OnePiece/OP 60 db 2 orvos
Denti Bone Level/BL/ 1656 db 8 orvos
Denti Needl/DN/ 52 db 2 orvos
Összesen 4548 db implantátum,  32 praxis


4/Betegek száma és neme

Férfiak 752

Nők 860


5/A betegek életkora

A legfiatalabb beteg 18, a legidősebb 87 éves volt.

Férfiak /átlagéletkor/ 49,2 év

Nők 42,44 év


6/A Denti® implantátumok beültetésének műtéti módszerei

Kétszakaszos /Two stage/ 61%

Egyszakaszos /One stage/ 39%

Elvesztett implantátumok száma /összes/ 51 db , /1,12 %/


7/Az implantátumok elvesztésének időpontja

Korai elvesztések / a fogpótlás készítése előtt, 90 napon belül/ 35 db

Késői időpontban /3 hónap után/ 16 db

Az összes beültetett Denti implantátum /4548 db/ kumulativ sikerességi rátája 1 év után 98,88 %.

3 praxis esetében nem volt implantátum-elvesztés. Ezekben az esetekben a sikeresség relatív gyakorisága 100 % !


8/A Denti® implantátumok elvesztésének feltehető okai

Un. korai időpontban/ 3hónapon belül a beültetés után/ történt hibák

műtéti hiba 9 esetben

immediate pótlás hibája, 12

túlzott korai terhelés, traumás okkluzio 7

egyéb /a beteg oldaláról történt hiba/ 7

Un, késői időpontban történt elvesztések vélhető okai

hibás protetikai tervezés, 10

biológiai szélesség figyelmen kívül hagyása 1

periimplantáris gyulladás 5

Összes elvesztett Denti® implantátum 51 db


9/A beültetett Denti® implantátumok terhelésének időpontja

azonnali terhelés /immediate loading/ 192 impl.esetében

korai terhelés /early / 263

késleltettett terhelés /delayed / 542

Késői időpontban végzett terhelés /late loading/ 2151 impl.esetében


10/A Denti® implantátumokra készített fogpótlások típusai és száma

szóló koronák 503 db

rögzített pótlások/hidak/ 710

teljes fogsorok 347


11 A periimplantáris csont helyzete a Denti® implantátumok mellett 1 évvel beültetés után

nincs látható periimplantáris csontfelszívódás 2901 impl. esetében

a felszívódás mértéke minimális >1 mm 1340

a periimplantáris csontfelszívódás mértéke <1mm 307

 


A Denti® implantátumokkal végzett beültetések sikerességének megállapítására végzett felmérés legfontosabb tapasztalatai

A Denti® Implantátum Rendszer implantátumait napjainkban Magyarország mellett külföldön is, számos országban sikerrel alkalmazzák. Az eredményeiket közlő fogorvosi praxisok döntő többségében dolgozó fogorvosok maguk végzik a beültetéseket és a fogpótlások készítését is. Ezekben az esetekben a beültetett implantátumok száma éves átlagban 100-150 db között oszlik meg, Csak néhány nagyobb forgalmú praxist találtunk, ahol a beültetett Denti implantátumok száma eléri vagy meghaladja évente a 600-900 db-t.

A Magyarországon működő fogorvosi praxisokban minden praxist vezető fogorvos szakmai kompetenciája az Implantológiai Szakmai Körlevél feltételeit kielégíti.

A beültetett Denti implantátumok típusai közül jelen pillanatban a leggyakrabban alkalmazott típus a Denti RootForm volt. Ezt követi napjainkban a legkorszerűbb kialakítású és a legmagasabb elvárásokat is kielégítő Bone Level típus. Ezt a Denti BL típusú implantátumokat elsősorban külföldön működő fogorvosi praxisokban alkalmazzák legnagyobb számban, de hazánkban is egyre nagyobb forgalmat mutat.

A betegforgalom a korábbi években más felmérésekben mérthez hasonló. Kisfokú változás az átlagéletkor kisfokú csökkenését mutatja. Ez a tény a fiatalabb korosztályok fokozódó igényességét jelentheti a minőségi, esztétikus fogpótlások iránt. Ez a helyzet elsősorban a nagyvárosokban működő praxisokban figyelhető meg.

A Denti implantátumok beültetését az esetek többségében a hagyományos Brånemark-szerinti protokoll szerinti kétszakaszos műtéti módszerrel végzik. Az egyszakaszos műtéti módszer alkalmazását nagyban segítik a Denti Implantációs Rendszerben meglévő erre a célra speciálisan kialakított implantátumok, illetve a Denti implantátumok beültetésére kifejlesztett Denti Guide rendszer.

A Denti implantátumok beültetése során elért, a nemzetközi összehasonlításban is magas éves sikerességi rátát /98,88%/ az implantátumok formájának optimális kialakítása és felszínének SLA típusú mikrostruktúrája mellett a Hager&Mesinger GmBh / D/ által kiváló precizitással gyártott hardwer elemeknek is köszönhető. Ezen feltételek mellett a beültetésekhez szükséges feltételek adottak ,azaz a műtéti módszerek biztonságosan, gyorsan alkalmazhatók.

A beültetett Denti implantátumok terhelése az implantológiai irányelveknek megfelelően történt. Azonnali terhelést legfőképpen az erre a célra gyártott implantátum-típusok esetében alkalmaztak. Ezt mutatja, hogy ilyen hiba mindössze 7 esetben fordult elő. A korai időszakban , ill. a késleltetett terhelés során a beültetett Denti implantátumok közül 19 db veszett el, amelyből az immediát pótlás hibás alkalmazása 12 esetben fordult elő. Az implantátumos fogpótlások készítése a legtöbb esetben az osszeointegrácio létrejötte /<3 hónap/ után történt, amely az alkalmazó fogorvosok megfontoltságát mutatja. Erre utal, hogy a protetikai okokból történt késői elvesztése száma összesen 11 db volt.

A beültetett Denti implantátumok készített fogpótlások típusai, azok számszerű megoszlása hasonló a korábban végzett vizsgálatainkhoz. Kár, hogy nem látunk részletesebb bemutatást az egyes fogpótlás típusokról /pl. teleszkop rögzítésű pőtlások, stb./

A periimplantáris csont helyzetének megítélése OPG felvételeken történt. Eszerint minden beültetett implantátum mellett az éves kontrollvizsgálat során a kezelő orvos megmérte meziálisan és disztálisan is a periimplantáris csontnak az implantátumhoz viszonyított helyzetét. A DIB /Distance of Implant to Bone/értékét a nemzetközi elfogadott irányelvei szerint határozták meg. Tehát, ha az első év végén nem több, mint 1,5 mm, akkor a periimplantáris csontleépúlés még fiziológiás mértékű, a csontszövet nem károsodott.

Az általunk vizsgált 4548 implantátum esetében 3001 implantátum /84,65 %/mellett nem volt ill. nem volt látható feszívódás. 440 db /12,4 %/ Denti implantátum mellett minimális /> 1mm/, míg 107 esetben találtak a vizsgáló orvosok nagyobb,mint 1mm-es periimplantáris csontszél leépülést /2,28%/

Összegezve az 1 év alatt beültetett Denti implantátumok sikerésségi visgálatainak adatait, megállapíthatjuk a következőket:

-mind a felmérésben résztvevő praxis magas sikerességgel végezte a dentális implantációkat, a kumulativ sikerességi ráta esetükben elérte a nemzetközi összehasonlításban is az igen jó minősítést. 3 praxisban számoltak be 100%-os sikerességről!

-a praxist vezető fogorvosok szerint a Denti implantációs Rendszer a mindennapi praxisban magas sikerességgel, biztonságosan alkalmazhatók